En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT7 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Treballar per aconseguir a l'IES Escola Municipal del Treball més oferta de cicles formatius en relació a les exigències del mercat laboral i de les noves professions emergents.

Acció 02 : Programa d'actuacions de control i establiment de mesures correctores sobre les empreses contaminants.

Acció 03 : Millorar la gestió ambiental de les indústries amb informació de tècniques i instruments disponibles.

Acció 04 : Promoure la minimització de l'impacte que les activitat del Circuit de Catalunya tenen sobre el medi.

Acció 05 : Crear un registre informàtic de les emissions de les indústries.

Acció 06 : Fomentar l'associacionisme dels consumidors

Acció 07 : Redacció i aprovació de les Ordenances Municipals reguladores del soroll.

Acció 08 : Actualització del Pla de Protecció Civil Municipal

Acció 09 : Seguiment de les empreses susceptibles de generar accidents greus i de la implantació i seguiment dels plans d'emergència interior.

Acció 10 : Elaborar un Pla d'Accés als polígons.

Acció 11 : Promoció de la participació d'empreses en la recollida selectiva.

Acció 12 : Realització de taules sectorials amb establiments de generació singular de residus.

Acció 13 : Establiment d'un protocol de relació amb l'Agènca de Residus de Catalunya.

Acció 14 : Promoció d'acords de col·laboració entre l'ICAEN i el sector industrial.

Acció 15 : Promoure una campanya de reducció del consum d'energia ( domèstic, industrial).

Acció 16 : Control de soroll en establiments sensibles propers a vies d'elevat trànsit (escoles, centres sanitaris)Promoure una campanya de reducció del consum d'energia ( domèstic, industrial).