En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

L’Agenda 21 de Granollers 

 
L’any 1999 l’Ajuntament de Granollers va realitzar una auditoria ambiental municipal que donà fruit a un Pla
d’acció ambiental que va significar la ruta seguida per impulsar polítiques i accions en la política de sostenibilitat ambiental fins l'any 2009.
Agenda21.pdf

Després d'una revisió i ampliació del Pla d’acció ambiental a partir d’un procés participatiu, endegat com a compromís de l'adhesió de Granollers als compromisos d'Aalborg, es va prioritzar un treball integral i transversal a dins l’Ajuntament i, alhora, una participació de diferents agents locals de Granollers. Més endavant es continua el treball per definir els objectius específics i accions de l’Agenda 21 Local i aprovar un sistema de seguiment i de participació. Resultat de tot això va ser agrupar, reclassificar i definir un total de 117 accions a impulsar i 60 indicadors de seguiment a calcular per monitoritzar l'evolució del municipi.

Gràcies a un procés de participació ciutadana endegat l'any 2007 es va debatre i consensuar les estratègies i accions cap a un desenvolupament sostenible del municipi. Aquesta participació ciutadana es treballà amb 11 Grups de Treball els quals es reuniren en dues sessions de treball per tal de debatre les accions i els indicadors de seguiment. Els grups de treball,a partir dels que s'han definit les actuacions i objectius a assolir així com els indicadors de seguiment són els següents:

1. Participació Ciutadana:
Impulsar la democràcia participativa a través de l’aposta pels processos educatius i de participació ciutadana, en promoció de la sostenibilitat ambiental local i els equipaments ambientals de la ciutat.  


2. Urbanisme Sostenible:
Assumir un paper estratègic en la planificació i l’urbanisme incorporant criteris que afavoreixin la resolució de problemes ambientals.
3.Gestió Integrada cap a la Sostenibilitat
: elaborar programes ambientals eficaços de gestió administrativa local. des de la seva elaboració, formulació fins a la seva implantació i avaluació.
4.Gestió de l’aigua:
adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos hídrics i a fomentar el consum i la distribució sostenibles.
5. Recursos energètics:  adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos energètics i a fomentar-ne el consum racional i la producció local.
6.Protecció dels espais naturals i la biodiversitat : protecció, gestió, coneixement, respecte i garanties per a un accés equitatiu als bens naturals compartits del medi natural urbà.
7.Fluxos residuals: evitar la generació i reduir els residus, així com incrementar la reutilització i el reciclatge per gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de bones pràctiques.
8.Conseqüències ambientals de la mobilitat i l’activitat econòmica  
9.Acció local per a la salut : protegir la salut i el benestar dels ciutadans dels efectes negatius per ala salut com a conseqüència de les alteracions del medi ambient.  
10.Economia local activa i sostenible: crear i garantir una economia local pròspera que doni accés a formes de treball i producció que redueixin els efectes  perjudicials en el medi ambient.
10. Igualtat i solidaritat


Esquema del procés de l'Agenda 21 a Granollers