En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT5 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu la reducció de la contaminació atmosfèrica i de soroll fruit de la mobilitat amb la promoció demodels de mobilitat sostenible.

bici.jpg

Pots informar-te dels objectius més específics del grup en l'arxiu adjunt:

Objectius
Objectius Generals
• Reduir la dependència obligada del transport privat motoritzat, mitjançant l’impuls de la xarxa de transport públic i la de vies per a vianants i bicicletes.
• Impulsar l’ús de vehicles ecològics de baixa emissió.
• Millorar la qualitat de l’ambient atmosfèric, tot apostant per la disminució de l’ús de combustibles fòssils i pel control de les emissions acústiques i atmosfèriques.
Objectius específics
• Millorar l’accessibilitat a peu i en bicicleta als espais públics, tot discriminant l’accés de vehicles motoritzats a les zones més cèntriques.
• Treballar per fomentar la intermodalitat dels diferents modes de transport públic a Granollers.
• Apostar pel disseny d’una xarxa d’itineraris per a bicicletes per tota la ciutat, per augmentar el nombre de desplaçaments en aquest vehicle.
• Incloure criteris que apostin per la sostenibilitat en els plecs de condicions tècniques dels serveis que impliquin l’ús de vehicles (transport públic, recollida de residus).
• Promoure l’ús de carburants menys contaminants.
• Impulsar accions per disminuir la concentració de contaminants, parant especial atenció a les emissions de partícules en suspensió (PM10).
• Prendre la mobilitat com a factor clau que cal tenir en compte en el disseny de nous espais urbans i la remodelació d’altres.
• Avançar en la validació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana: millorar la cobertura, la freqüència i la velocitat comercial de les línies d’autobusos, tant urbanes com interurbanes.
• Dels estudis previs realitzats en el marc del Pla de mobilitat, se'n desprèn la necessitat de traspassar 56.000 viatges/any del mode privat a altres modes de transport per a l’any 2011.
• Cal reordenar l’oferta viària, en nombre de carrils, sentits dels carrers, amplitud de les voreres i presència d’elements d’apantallament en alguns punts per millorar l’absorció del soroll generat pel trànsit viari.