En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT4 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu evitar la generació i reduir els residus, així com incrementar la reutilització i el reciclatge per gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de bones pràctiques.

deixalles.jpg

A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

Objectius
Objectius Generals
• Fomentar el consum i la producció de béns i serveis amb criteris de minimització dels residus generats.
• Seguir apostant per l’estratègia de les tres "R" (reducció, reutilització, reciclatge) en la gestió dels residus generats al municipi.
• Aplicar el principi de proximitat, apropant els punts de recollida selectiva a tots els ciutadans.
• Aplicar el principi de responsabilitat del productor.
Objectius específics
• Millorar la taxa de valorització de residus de Granollers per tal d’assolir els nivells per Catalunya del Programa de gestió de residus municipals 2007-2012 i les actualitzacions de l’Agència de Residus de Catalunya.
• Assolir els objectius definits en el PROGRIC, en l’horitzó de l’any 2012, de valoritzar el 76% dels residus.
• Seguir disminuint la taxa de generació de residus per habitant mitjançant campanyes per afavorir la implicació de la ciutadania en la gestió dels residus correcta.
• Control exhaustiu de les dejeccions ramaderes, millora de la gestió dels residus de les activitats agrícoles.