En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT3 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Manteniment i millora del control de la qualitat de les aigües del riu Congost.

Acció 02: Pla de Seguiment de la fauna i vegetació del municipi.

Acció 03: Proposar mitjans de manteniment i protecció adient del patrimoni natural municipal.

Acció 04: Realitzar actuacions de restauració i manteniment dels espais fluvials.

Acció 05: Augmentar la vigilància ambiental del medi natural: estudi de creació d'una unitat de policia ambiental local.

Acció 06: Mantenir i ampliar el Catàleg d'Elements Botànics d'Interès Municipal, i el Catàleg d'Espais Naturals d'Interès Municipal, amb la recuperació efectiva de nous elements i espais naturals del municipi.

Acció 07:  Promoure acords i instruments de custòdia del patrimoni natural amb entitats i propietaris.

Acció 08: Donar suport a l'agrupació de defensa forestal Montseny-Congost.

Acció 09:  Establiment i seguiment d'estacions de control de contaminació atmosfèrica a partir de líquens per a la millora de la qualitat de l'aire.

Acció 10: Control i manteniment de l'abocador clausurat de residus sòlids urbans de Palou.  

Acció 11: Pla d'Informació delmedi natural, arquitectònic i arqueològic.

Acció 12:Fomentar acords amb agricultors de la zona per tal que les escoles puguin visitar i conèixer la vida en el camp.

Acció 13: Garantir el manteniment de la xarxa ecològica i de connectivitat de Granollers.