En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT1.2 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu assumir un paper estratègic en la planificació i l’urbanisme incorporant criteris que afavoreixin la resolució de problemes ambientals. A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

urbanisme.jpg

OBJECTIUS
OBJECTIUS GENERALS
• Introduir criteris de sostenibilitat en la política urbanística municipal tot assumint-ne el paper estratègic.
• Fer compatible el planejament urbanístic i la construcció amb el cicle natural de l’aigua i potenciar les mesures d’estalvi energètic i de reducció de la contaminació acústica i de la mobilitat en cotxe.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Revisar els nous creixements urbanístics per tal de possibilitar la implantació d’equipaments i potenciar la barreja d’usos, i promoure la rehabilitació de la trama urbana i la regeneració i reutilització de zones degradades o abandonades
• Apostar per una planificació urbana sostenible i la utilització adequada del sòl, així com per l’impuls de la construcció ecoeficient.
• Aplicar els indicadors de seguiment proposats a l’Agenda 21 local, així com els recollits a l’Informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Granollers, per conèixer l’evolució dels impactes significatius identificats al municipi.
• Garantir la conservació del patrimoni i els espais naturals en els diferents plans urbanístics o projectes d’obres, tot assegurant-ne la connectivitat ecològica (evitant la fragmentació territorial, l’efecte barrera, l’efecte marge...).
• Treballar conjuntament amb organismes de caràcter supramunicipal, així com amb els ajuntaments veïns en la implementació de polítiques de desenvolupament sostenible que ultrapassen l’escala municipal.

Comentaris :

No hi ha comentaris
Afegir un comentari :
(Els comentaris seran visibles un cop siguin publicats pel moderador)
Assumpte:
Nom:
E-mail:
Comentari:  (No HTML - els enllaços es convertiràn si van amb http://)
 
Recordar-me?